Spoven missio ja säännöt

Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa urheilullisten ihmisten, liikunta- ja urheiluharrastuksia sekä muitakin terveitä elämäntapoja. Tarkoituksensa saavuttamiseksi seura järjestää liikuntaharjoituksia, urheilukilpailuja, retkiä ja leirejä, toimeenpanee näytöksiä ja juhlia sekä harjoittaa valistus- ja kurssitoimintaa.

Säännöt

Spove ry:n säännöt on hyväksytty seuran kokouksessa 09.11.2011

Yhdistyksen nimi on muutettu 10.02.2017 muotoon Spove ry, lyhennys Spove.

Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa urheilullisten ihmisten, liikunta- ja urheiluharrastuksia sekä muitakin terveitä elämäntapoja. Tarkoituksensa saavuttamiseksi seura järjestää liikuntaharjoituksia, urheilukilpailuja, retkiä ja leirejä, toimenpanee näytöksiä ja juhlia sekä harjoittaa valistus- ja kurssitoimintaa.

3 §

Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä, toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §

Seura on lajivalikoimiensa ja mahdollisuuksiensa puitteissa vastaavien valtakunnallisten urheiluliittojen jäsen ja harrastaa niiden jäsenenä niitä urheilumuotoja, jotka ovat niiden ohjelmassa sekä toimii niiden sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

5 §

Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannattajajäseniä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä.

Kunniajäseneksi voidaan seuran hallituksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja ovat jäsenmaksusta vapaat.

Kannattajajäseneksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka tahtovat tukea seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty.

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

– laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen

– toimii seuran sääntöjen ja edun  vastaisesti

– ei täytä yhdistyslaissa tai seuran säännöissä mainittuja ehtoja

Erotettu seuranjäsen menettää seuran myöntämät arvonimet niihin liittyvine oikeuksineen.

6 §

Varsinaisten jäsenten tulee suorittaa syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran syyskokous päättää vuosittain jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta.

7 §

Seuran toimielimiä ovat seuran kokoukset ja hallitus sekä hallituksen asettamat toimikunnat.

8 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokouksen maalis- huhtikuussa ja syyskokouksen loka-marraskuussa.

Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisella ilmoituksella joko kirjeitse tai sähköpostilla vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan julkaista myös seuran kotisivuilla sekä seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallituksen puheenjohtajalle viimeistään 10.02 kevätkokousta varten ja viimeistään 10.09 syyskokousta varten.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin seuran vuosikokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä yllämainitun esityksen.

Kaikissa kokouskutsuissa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Äänestys kokouksessa on avoin, ellei suljettua lippuäänestystä ole vaadittu ja sitä kannatettu. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kannattajajäsenillä on seuran kokouksissa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

9 §

Kevätkokousasiat:

  1. Kokouksen avaus.

  2. Valitaan kokoukselle

                      a. puheenjohtaja

                      b. sihteeri

                      c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

                      d. ääntenlaskijat

  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus.

  6. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan tilit.

  7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  9. Kokouksen päättäminen.

Syyskokousasiat:

  1. Kokouksen avaus.

  2. Valitaan kokoukselle

                      a. puheenjohtaja

                      b. sihteeri

                      c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa

                      d. ääntenlaskijat

  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

  5. Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.

  6. Päätetään hallituksen jäsenten määrä seuraavaksi toimikaudeksi.

  7. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. 

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa. 

9. Vahvistetaan jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus.

10. Vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Kokouksen päättäminen.

10 §

Syyskokouksen valitsema hallitus edustaa seuraa ja hoitaa sen toimintaa sekä huolehtii seuran taloudenhoidosta ja omaisuudesta.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut neljästä kahdeksaan jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päätetään syyskokouksessa hallituksen esityksestä.

Hallituksen jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauden estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voivat myös olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai jos puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on:

  1. Panna täytäntöön seuran kokouksen päätökset.

  2. Valvoa seuran toimintaa.

  3. Pitää jäsenluetteloa.

  4. Hoitaa seuran taloutta.

  5. Laatia ja esittää kevätkokoukselle vahvistamista varten seuran vuosi- ja tilikertomukset. 

6. Laatia ja esittää syyskokoukselle hyväksymistä varten seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

7. Kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella kokouksille esitettävät asiat.

  8. Hyväksyä varsinaiset, kunnia- ja kannattajajäsenet sekä erottaa jäsenet.

  9. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

10. Huolehtia seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta.

11. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

12. Luovuttaa seuran kirjanpito toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

13. Hoitaa muut esille tulevat seuran asiat.

14. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia

11 §

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

12 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yksin tai taloudenhoitaja tai varapuheenjohtaja  jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

13 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa ohjaavia säädöksiä sekä perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

14 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Päätöksen on, tullakseen voimaan, saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 2/3 enemmistön kannatus annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on ilmoitettava sääntöjen muuttamisesta.

15 §

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään 3/4 läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

16 §

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran lopettamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

17 §

Saavutetut jäsenoikeudet loppuvat seuran lopettamisen myötä. Nämä säännöt on hyväksytty seuran syyskokouksessa 9.11.2011.