Rekisteriseloste

Jäsenrekisteriseloste

Rekisteriseloste                                                           Päivitetty 29.03.2018

Henkilötietolaki (523/99) 10§                                  

1.Rekisterinpitäjä
 Spove ry,
 Y-tunnus 1595963-6
 
2.Yhteyshenkilö
 Hallituksen puheenjohtaja Raimo Hartonen, puh 044 2244 521, rharton1@welho.com 

 
3.Rekisterin nimi
 Spove  jäsenrekisteri, joka on toteutettu exel-taulukkolaskentaohjelmalla.
 
4.Rekisterin käyttötarkoitus
 Spove jäsenrekisteriä käytetään jäsenrekisterinä.

 Edellä mainitun tiedon pohjalta Spove jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen tiedonvälitystarpeisiin, kilpailusarjan tunnistamiseen ja määrittämiseen sekä kilpailutoiminnan tilastointiin.
 
5.Rekisterin tietosisältö
 Rekisteriin saadaan vapaaehtoista liikuntajärjestötyön hoitamista varten tallettaa henkilön perustietoina sukunimi, etunimi, syntymäaika, sukupuoli, kotikunta, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu yhteystieto sekä urheilulaji, jossa henkilö haluaa kilpailla.
 
6.Tietolähteet
 Henkilön itsensä antama ilmoitus.
 
7.Tietojen luovutus
 Spove noudattaa henkilötietolakia.

 Spove ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja luovutetaan perintätoimistolle perintätoimenpiteitä varten ja viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä.

 8.Rekisterin suojauksen periaatteet

  A. Manuaalinen aineisto
Aineistoa ei säilytetä kokonaisuudessaan manuaalisena, eikä sitä jaeta ulkopuolisille. 

  B. Tietojärjestelmään tallennetut tiedot
Tallennettua tietoa ei myöskään jaeta sähköisesti ulkopuolisille. Toiminnoissa, joissa henkilön tietoja käsitellään sähköisesti, ei Spovella ole käytössä mitään erillistä tietojen salausjärjestelmää (esim  SSL), joten  tietojen vaihto asiakkaan selaimen ja                      palvelimen välillä ei ole suojattu niin, että sivulliset eivät voisi häiritä tai lukea kyseisiä tietoja.
 
9.Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.   Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti, pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava ja henkilöllisyys on vaadittaessa        todistettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittaman osoitteeseen. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).


10.Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
 Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemisesta koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti, pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava ja henkilöllisyys on vaadittaessa todistettava.
 
11.Muut mahdolliset oikeudet
 Henkilötietolain 30§:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

 Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).